Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov

Združenie Joga v škole o.z. berie ochranu Vašich súkromných údajov vážne a chce, aby ste sa pri návšteve jej internetových stránok cítili dobre a bezpečne. Preto vytvorili zásady ochrany osobných údajov, v ktorých je uvedený spôsob zhromažďovania, používania, zverejňovania, prenášania a uchovávania Vašich osobných údajov a to v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

Právo na informácie

Na požiadanie Vám združenie Joga v škole o.z. písomne oznámi, či a aké osobné údaje má o Vás zaznamenané. Pokiaľ by napriek našej snahe o správnosť a aktuálnosť údajov boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme.
V prípade, že máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na info@jogavskole.sk, kde sme Vám k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale i v prípade podnetov alebo sťažností.

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, t.j. Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a Vaše osobné údaje budeme spracovávať len na základe platného právneho dôvodu, a to oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu. Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.

Bezpečnosť

Joga v škole o.z. prijíma technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby sme chránili u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb.

Kodex ochrany údajov

Získavanie a spracovanie osobných údajov
Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenajú naše webové servre štandartným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, dátum návštevy a jej dĺžku. Osobné údaje sa zaznamenajú iba vtedy, ak nám ich poskytnete z vlastnej vôle napríklad v rámci registrácie, ankety, vypísania cien alebo pri realizácii zmluvy.

Použitie a postúpenie osobných údajov

Joga v škole o.z. používa Vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na marketingové účely vždy len v takom rozsahu, aký je k tomu potrebný.
Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov.

Možnosť odhlásenia

Pracujeme len s údajmi a kontaktami, na ktoré ste nám dali súhlas. Chceme Vaše údaje používať k tomu, aby sme Vás mohli informovať o našich službách, prípadne zistiť Váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať.

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

 • Čo sú súbory cookie?
  Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
 • Ako používame súbory cookie?
  Tieto webstránky používajú súbory cookies na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Súbory cookie sa nebudú používať na iný účel ako je uvedený.
 • Ako kontrolovať súbory cookie
  Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
   

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Na zasielanie informácií o vlastných službách, produktoch, odborných publikáciách,  projektoch, reklamných informáciách a komunikácii správcu s dotknutou osobou (marketingové účely) je potrebný Váš súhlas s prijímaním týchto informácií. V prípade Vášho udelenia súhlasu, organizácia Joga v škole o.z. pri zasielaní reklamy emailom využíva Vaše meno, priezvisko a e-mail.

Účelom spracovania údajov je zasielanie marketingových informácií v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) a článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a (ďalej ako „GDPR“) príp. § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na prijímanie marketingových informácií a bez ich poskytnutia uvedené informácie neobdržíte.

Osobné údaje budú uchované po dobu 4 rokov. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované.

Poskytnutie dát mimo Európsku úniu

Spracovanie všetkých osobných údajov je urobené na území EU.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokiaľ budete chcieť využiť niektoré z týchto práv, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom emailu info@jogavskole.sk. Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a doložíme Vám v lehote 30 dní, aké osobné údaje o Vás spracovávame a prečo. Pokiaľ vo Vašich údajoch nastanú zmeny alebo budú Vaše údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. 

 1. Právo na obmedzenie spracovania
  Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovanie je nezákonné, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania napr. odhlásením sa z marketingových oznámení.
 2. Právo na prenos údajov
  Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup, len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Na spracovanie budeme potrebovať 30 dní.
 3. Právo na výmaz
  Vašim ďalším právom je právo na výmaz V takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V takomto prípade zmažeme všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané zákonom. O dokončení výmazu Vás budeme informovať na Váš email.
 4. Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
  Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu organizácie Joga v škole o.z., so sídlom: ul. Osloboditeľov 337/1A, 911 01  Trenčín, alebo e-mailom na adresu info@jogavskole.sk.